Ενσωμάτωση Ξένης Γλώσσας

Posted on by

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, το παιδί μαθαίνει να επιλέγει τα ηχητικά στοιχεία τα οποία είναι συμβατά με το γλωσσικό του περιβάλλον και ταυτόχρονα να αγνοεί αυτά που απουσιάζουν από τις φωνητικές δομές του γλωσσικού περιβάλλοντός του.Το παιδί θα αποκτήσει έναν  γλωσσικό κώδικα  μέσω της προσαρμογής του στις ηχητικές δομές της περιβάλλουσας μητρικής του γλώσσας.

Ο κώδικας είναι ορισμένος και συγκεκριμένος για κάθε γλώσσα, με αποτέλεσμα να γίνει, γρήγορα, εμπόδιο στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, στο βαθμό που οι ήχοι της ξένης γλώσσας δεν ταιριάζουν με τα ηχητικά πρότυπα της μητρικής του γλώσσας, τα οποία μαθαίνει κατά τη διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής του ηλικίας.

Η γλώσσα είναι πρωταρχικά ένα είδος μουσικής, δηλ.  ένα σύνολο συγκεκριμένων ρυθμών και ήχων. Αυτοί οι ρυθμοί και ήχοι συγκροτούν το βασικό ηχητικό υπόστρωμα επάνω στο οποίο θα βασιστούν όλα τα άλλα μορφοφωνολογικά και συντακτικά στοιχεία και γνώσεις ( π.χ. φωνές, φωνήματα,  λέξεις, συντακτικές δομές, σημασίες).

Στόχος της Μεθόδου TOMATIS® είναι να δώσει, σε όποιον επιθυμεί την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, τη δυνατότητα να οικειοποιηθεί τους ρυθμούς και ήχους της.

 Η Μέθόδος TOMATIS® επιτρέπει στο αυτί να υιοθετήσει την ξένη “μουσική” και να προσαρμοσθεί αποτελεσματικά σε αυτήν, ώστε να μπορεί να την αναλύσει και να την αναπαραγάγει. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές ξένων γλωσσών απελευθερώνονται από τις οικείες ρυθμικές και ηχητικές συνήθειες της μητρικής τους γλώσσας και αφομοιώνουν τις ρυθμικές και ηχητικές της προς εκμάθηση.

μέθοδο Tomatis


 Μέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογέςενσωμάτωση ξένης γλώσσας