Η Μέθοδος Τomatis® … πηγαίνει στο σχολείο !!!

Posted on by

Κύκλος  Προγραμμάτων  “Τomatis®  TalksUp  Schools”   –   2016- 2017

Η Μέθοδος Τomatis πηγαίνει στο σχολείο !!!

Ενημερωτική Επιστολή προς τις Διευθύνσεις Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών  

Κυρία Διευθύντρια / Κύριε Διευθυντά,

Η Μέθοδος Τomatis®, η Παιδαγωγική της Ακρόασης, είναι ένα δοκιμασμένο και ερευνητικά εδραιωμένο, πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά και όχι μόνον.  Η Τomatis® Ηellas, επίσημο Κέντρο Εφαρμογής της Μεθόδου Τomatis®,  φέρνει την  Μέθοδο Τomatis®  … στο   σχολείο!! 

Το Πρόγραμμα “Τomatis® TalksUp Schools”, είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ακρόασης της Μεθόδου Τomatis®, το οποίο έχει σχεδιαστεί, για το σχολικό περιβάλλον και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, των Νηπιαγωγείων καθώς και για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών. Το “Πρόγραμμα Τomatis® TalksUp”, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις δυνατότητες τους για γνωστική ανάπτυξη και μάθηση, ενώ παράλληλα λειτουργεί προληπτικά, για την αντιμετώπιση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών.

AIKATERINA KALOSTYPI - NIKOLAS-7_MG_9542

Οι εκτελεστικές λειτουργικές ικανότητες, ως το σύνολο των νοητικών ικανοτήτων που υποβοηθούν το άτομο στην εκτέλεση ποικίλων πράξεων, της ακαδημαϊκής και καθημερινής ζωής, ελέγχονται από την περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται μετωπιαίος λοβός, και βοηθούν τους μαθητές να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο, να προσέχουν, να εναλλάσσουν τα σημεία εστίασης της προσοχής τους, να προγραμματίζουν και να οργανώνουν, να θυμούνται λεπτομέρειες, να αποφύγουν να λένε ή να κάνουν το ίδιο λάθος, να κάνουν τα πράγματα με βάση την εμπειρία τους, κ.ά.

Όταν οι εκτελεστικές λειτουργικές ικανότητες απομειούνται ή υπολειτουργούν, τότε επηρεάζεται η ικανότητα για εργασία και παρακολούθηση στο σχολείο, η ανεξάρτητη σκέψη και η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η γένεση και η διατήρηση των κοινωνικών δεσμών / σχέσεων, και η συμπεριφορά περιγράφεται ως, “χωρίς όρια” ή “εκτός ελέγχου”, η μάθηση δυσκολεύεται, το ενδιαφέρον μειώνεται, η κόπωση αυξάνεται και η καλή σχολική επίδοση εμποδίζεται. Με την εφαρμογή της Μεθόδου Τomatis®, παρατηρείται βελτίωση των εκτελεστικών λειτουργικών ικανοτήτων και τα παιδιά, εκτός από την ενδυνάμωση της λεπτής και γενικής κινητικότητας, εμφανίζουν μεταξύ άλλων, και:

  • καλύτερη προσοχή και πληρέστερη κατανόηση εντολών ή οδηγιών,
  • ευρύτερη μνήμη και ακριβέστερη εστίαση,
  • μεγαλύτερη διάρκεια ενασχόλησης στις δραστηριότητες, με λιγότερη διάσπαση ή κόπωση,
  • υψηλότερο ενδιαφέρον για ομιλία και βελτίωση στις δεξιότητες της προφορικής  και γραπτής επικοινωνίας
  • ευχέρεια στην ανάγνωση,
  • υψηλότερη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή και ανάπτυξη της κοινωνικότητας, και
  • ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Κυρία Διευθύντρια / Κύριε Διευθυντά,

Η  Μέθοδος Τomatis®, η Παιδαγωγική της Ακρόασης, εφαρμόζεται, εδώ και δεκαετίες, σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες,  Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Κατά την διάρκεια της επόμενης σχολικής περιόδου 2016- 2017, η εταιρεία “Διαδρομές Μάθησης Ελλάς – Τomatis® Hellas” εγκαινιάζει νέο Κύκλο Προγραμμάτων “Τomatis®  TalksUp  Schools”  διευρύνοντας την συνεργασία της με Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς, στην Ελλάδα. Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε το Πρόγραμμα “Τomatis® TalksUp” στους μαθητές σας, να διακριθείτε και να πιστοποιηθείτε από την Τomatis® Hellas και την Tomatis Developement S. A.  ως “Τomatis® TalksUp School”,  σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Με  εκτίμηση,

Αικατερίνα Καλοστύπη,
BSc, PGD
Institute of Education – University of London
Ψυχοπαιδαγωγός
Σύμβουλος Γνωστικής Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης
Επιστημονική Διευθύντρια Προγραμμάτων Τomatis® TalksUp  Schools

Licenced & Certified Tomatis® Consultant
ATTACH Member  /  IARCTC Member

Tel: +30 6937 126 814  /  e-mail: kalostypi@tomatishellas.gr