Νευρο-Ακουστικά Προγράμματα Tomatis® Hellas / Schools

Posted on by

Tomatis® Hellas / Schools

Νευρο-Ακουστικά Προγράμματα Tomatis® Hellas / Schools

Η Μέθοδος Τomatis®, η Παιδαγωγική της Ακρόασης, είναι ένα δοκιμασμένο και ερευνητικά θεμελιωμένο, πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές.

Η Τomatis® Ηellas, επίσημο Κέντρο Εφαρμογής της Τomatis®, προσφέρει την Μέθοδο Τomatis®, τώρα και … στα σχολεία!

Ειδικά, για το σχολικό περιβάλλον!

Τα προγράμματα “Τomatis® Hellas / Schools” είναι προγράμματα ακρόασης της Μεθόδου Τomatis®, σχεδιασμένα, ειδικά, για το σχολικό περιβάλλον και τους μαθητές όλων των ηλικιών.

Τα προγράμματα “Τomatis® Hellas / Schools” εφαρμόζονται σε: Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Ωδεία, Μουσικά Σχολεία κ.ά.

Τα προγράμματα “Τomatis® Hellas / Schools” επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις εκτελεστικές λειτουργίες, -μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, οργανωτικό σχεδιασμό- δηλαδή τις δυνατότητες για γνωστική ανάπτυξη και μάθηση, ενώ παράλληλα λειτουργούν προληπτικά, για την αντιμετώπιση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών.

Τα Νευρο – Ακουστικά Προγράμματα Tomatis® χρησιμοποιούνται από χιλιάδες επαγγελματίες και σχολεία, σε όλο τον κόσμο και έχουν αποδειχθεί, μέσω πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Τα Νευρο-Ακουστικά Προγράμματα Tomatis® Hellas / Schools:

• βασίζονται, κυρίως, στις επιστημονικές αρχές που αναπτύχθηκαν από τον Δρ Alfred Tomatis (1920-2001).

• βελτιώνουν την αντίληψη και την ανάλυση των πληροφοριών που προσλαμβάνονται από τα αισθητήρια όργανα των μαθητών και επιτρέπουν στον εγκέφαλο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

• λειτουργούν επί των νευρωνικών κυκλωμάτων, τα οποία εμπλέκονται στην αποκωδικοποίηση και ανάλυση των ήχων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές, όλων των ηλικιών, αισθάνονται εμπιστοσύνη σ’ αυτό που ακούνε και επομένως ενισχύεται η γλωσσική τους ανάπτυξη και η ικανότητα μάθησης.

  • διευρύνουν την προσοχή και παρέχουν την αναγκαία ακουστική διέγερση, μέσω της οποίας αναπτύσσεται και ενισχύεται η δυναμική της μάθησης!

Η ελλειμματική προσοχή δημιουργεί πολλά προβλήματα στις σχολικές αίθουσες και οδηγεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών σε μια γενική πτώση.

Η προσοχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης:

Επιτρέπει να εστιάζονται οι ενέργειες των μαθητών στις πιο κρίσιμες πληροφορίες, αισθήσεις και αντιλήψεις, έτσι ώστε να “εξαιρούν” αυτές που δεν είναι συναφείς, με το προς στιγμήν, έργο ή την επιθυμητή σχολική εργασία.

Τα Ν ε υ ρ ο – Α κ ο υ σ τ ι κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α To m a t i s ® εφαρμόζονται μέσω της συσκευής, TalksUp® by Tomatis, η οποία έχει σχεδιαστεί :

• για να ρυθμίζει το ακουστικό σύστημα των μαθητών,

• να αποκαθιστά την δυναμική της ακρόασης και

• να διευκολύνει τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης των ακουστικών πληροφοριών.

Η συσκευή, TalksUp® by Tomatis, συνδέεται, με ακουστικά αγωγιμότητας “οστών”

και “αέρος” και επιτρέπει την μετάδοση των μουσικών ήχων, μέσω δύο διαύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, τα σχολεία και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας:

Tomatis Hellas / Schools

Tel: +30 2299 11 2171

e-mail: info@tomatishellas.gr

www.tomatishellas.gr